GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I

Operation Archery E-sports AS

OAE

Gjelder fra og med 20.05.2021

  1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og OAE. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside.

  1. MEDLEMSKAP I OAE

2.1. Medlemskap i OAE kan tegnes av personer som:

2.1.2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i OAE.

2.1.3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere OAE-sentre/klubber.

2.1.4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i OAE.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos OAE, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.3. Medlemmet får tildelt et medlemsbevis. Medlemsbeviset er OAE sin eiendom, og disponeres personlig av Medlemmet. Beviset kan ikke overdras eller lånes bort.

2.4. Ved innmelding kan det bli tatt fotografi av Medlemmet.

2.5. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.

2.6. Medlemskapet i OAE er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7.

2.7. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.8. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved ett eller flere OAE sentre/klubber slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

2.9. OAEs til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

2.10. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til lagtreninger, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med OAE´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

2.11. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til lagtreninger, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av betalt periode.

2.12. Medlemmer som innehar et medlemskap som OAE ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til OAE´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

2.13. OAE vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.14. OAE vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider i tilgjengelige klubber i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det aktuelle klubber vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).

2.15. Kameraovervåking kan bli gjennomført på OAE´ lokaliteter

2.16. Rabattordninger

2.16.1. Student

Studenter tilbys den til en hver tid gjeldende pris for medlemmer forøvrig. OAE an inngå avtale med skoler om rabatterte priser for medlemskap. Medlemmet må selv undersøke om det ligger til grunn en slik avtale med sin skole.

2.16.2. Bedrift

2.16.2.1. Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom OAE og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle OAE dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.16.2.2. Subsidiert bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en subsidiert bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom OAE og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Bedriften plikter å varsle OAE dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Etter mottak av varsel plikter OAE senest innen én (1) måned å informere Medlemmet skriftlig om at vilkårene for subsidiert bedriftsavtale ikke lenger er tilstede, hvoretter Medlemmet vil bli ny fakturamottaker for månedlig medlemsavgift. Medlemsavgiften vil samtidig oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.16.3. Senior

Personer fra og med fylte 67 år tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

2.16.4. Medlemskap for personer under 18 år

Gjeldende satser gjelder også for personer under 18 år. Det kan gis rabatter til husholdningen dersom denne innehar meir enn 1 under 18 år.

  1. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, og eventuelle øvrige avgifter i henhold til OAE´ til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

3.2. Den årlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte OAE dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3. Medlemmet har rett til å si opp avtalen om medlemskap der det påløper en frist på 2 mnd fra OAE får beskjed om oppsigelse, til medlemmet ikkje lenger er medlem.

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil OAE kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. En eventuell endring av medlemsavgiften kan OAE først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med OAE og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har OAE ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

3.7. Medlemmet skal ikke betale årlig medlemsavgift dersom:
3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 7.
3.7.2. OAE har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7.
3.7.3. Klubben Medlemmet vanligvis benytter ikke er tilgjengelig for trening og det etter OAE´ vurdering ikke foreligger annen klubb tilgjengelig i rimelig nærhet.

  1. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge OAE´ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle), Sikkerhets- og Trivselsregler (barnepass) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside.

4.1.2. Ikke bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for idrettsutøvere. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede dopinggruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot dopinggruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt. OAE vil i samarbeid med Antidoping Norge og politiet kunne gjennomføre tilfeldige dopingkontroller der politiet er formyndighet ovenfor gjennomføring av kontrollen.

4.1.3. Informere OAE ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.4. Informere OAE om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.5. Medlemmet kan bli oppmodet til å vise gyldig medlemsbevis i OAE` lokaliteter, og plikter og fremvise dette.

4.2. Tap av medlemsbevis skal snarest meldes til OAE. OAE vil deretter utstede nytt medlemsbevis.

4.3. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare medlemsbeviset på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til OAE.

  1. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. OAE vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Medlemmet samtykker til at OAE, og andre firmaer som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av OAE´ tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra OAE. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er OAE v/CEO.
Medlemmet samtykker til at OAE lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets treningsopplegg. Medlemmet kan også selv legge til egen treningshistorikk som vil bli lagret på tilsvarende måte. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike klubbene, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på arrangement eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har avbestilt tilsvarende.

5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. OAE skal bekrefte mottak av melding om sletting.

5.4. I henhold til punkt 2.15 kan kameraovervåking gjennomføres på OAE´ klubber. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5.5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.6. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at OAE kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte OAE. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av OAE.

5.8. Generell informasjon fra OAE om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

  1. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til OAE innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor en OAE-klubb. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut to (2) måneder.

Medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er to (2) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

7.2.1. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på to (2) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.11.

7.3. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post, kontaktskjema, brev eller telefon benyttes. Alternativt må Medlemmet eller den foresatte møte opp personlig på en OAE-klubb/senter. OAE vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til OAE uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. OAE skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

7.5. Dersom OAE og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. OAE kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på OAE sine klubber/sentre. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.

7.6. OAE har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

7.6.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder OAE seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil OAE gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.2. OAE forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil OAE gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.6.1 og 7.6.2, eller faller innenfor punkt 7.6.4, forbeholder OAE seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

7.6.4. Vedtar OAE betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil OAE gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til OAE innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.6.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra OAE via e-post eller brev.

7.7. OAE har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

7.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

7.7.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra OAE.

7.7.3. Overtredelse av dopingbestemmelsene i punkt 4.1.2, herunder unnlatelse av å avgi dopingprøve på forespørsel frå politiet under kontroll hos OAE.

  1. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI 

8.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. OAE er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på en OAE klubb/senter. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av OAE.

8.2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på klubben/senteret, er Medlemmet selv ansvarlig for å holde oppsyn med desse. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i klubbene etter tidspunkt for ordinær stenging, har OAE rett til å oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. OAE kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

8.3. OAE er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til en OAE klubb/senter. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

  1. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

9.1. OAE er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer OAE´ treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor OAE´ kontroll og OAE ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

9.3. Tvister mellom Medlemmet og OAE skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

9.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av Medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.

© Kopirett - Operation Archery E-Sports AS